Stocks-WYNN-Wynn Resorts Ltd

WYNN Wynn Resorts Ltd

83.25 0.85 (1.04%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Wynn Resorts Ltd decreased tính đến 0.18% và có tổng là 3.76B. Thu nhập ròng increased tính đến 29.90% đến -709.37M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -6.64 đến -3.73.
WYNN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
-23.92%
Biên Hoạt động
8.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.12%