Stocks-XOM-Exxon-Mobil

XOM Exxon-Mobil

99.11 -1.33 (-1.32%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Exxon-Mobil increased tính đến 39.57% và có tổng là 398.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 143.99% đến 57.58B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 204.81B và EPS increased từ 5.39 đến 13.26.
XOM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.34%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.52%
Biên Hoạt động
14.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.88%