Stocks-XRX-Xerox Corp

XRX Xerox Corp

18.48 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Xerox Corp decreased tính đến 3.11% và có tổng là 6.89B. Thu nhập ròng increased tính đến 100.31% đến 1.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 22.50% đến 2.77B và EPS increased từ -2.15 đến -0.09.
XRX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.22%
Biên Hoạt động
4.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.28%