Stocks-XYL-Xylem Inc

XYL Xylem Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Xylem Inc increased tính đến 33.36% và có tổng là 7.36B. Thu nhập ròng increased tính đến 71.55% đến 609.00M. Tài sản ròng increased tính đến 190.49% đến 10.18B và EPS increased từ 1.96 đến 2.79.
XYL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.15%
Biên Hoạt động
8.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.13%