Stocks-YUM-Yum Brands Inc

YUM Yum Brands Inc

128.67 0.62 (0.48%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Yum Brands Inc increased tính đến 3.92% và có tổng là 6.84B. Thu nhập ròng decreased tính đến 15.87% đến 1.33B. Tài sản ròng decreased tính đến 6.01% đến -8.88B và EPS decreased từ 5.21 đến 4.57.
YUM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.90%
Biên Hoạt động
31.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
48.70%