Vi skal her ta en titt på to store markeder som ulike former for aktører opererer innenfor. Merk at denne teksten vil bli noe punktvis, ettersom det er mye å favne over. Den vil også benytte seg av en blanding av engelsk og norsk da vi i Norge ofte bruker terminologi fra begge språk.

La oss derfor sette i gang med å se på to markeder der både hobbyinvestorer og statlige finansinstitusjoner er til stede.

Innhold i denne artikkelen:

Hva er et pengemarked – («Money Market»)?

Brukere av pengemarkedet

Fordeler ved å benytte seg av et pengemarked

Hvordan investorer kan gå inn i pengemarkeder

Hva du trenger å vite om pengemarkedet

Hva er kapitalmarked («Capital Market») ?

Hvem bruker kapitalmarkedet?

Hva er fordelene med å bruke kapitalmarkedet?

Hvordan kan investorer få tilgang til kapitalmarkedet

Hva du trenger å vite om kapitalmarkedet

Pengemarkedet i forhold til kapitalmarkedet – konklusjon

Hva er pengemarked – («Money Market»)?

Pengemarkedet, på engelsk «money market», referrer enkelt og greit til kortsiktige investeringer. Dette er handler som varer mellom en dag til et år, og dreier seg om å handle i kortsiktig gjeld. (På engelsk «trading in short-term debt»).

Hva er kortsiktig gjeld?

Som kortsiktig gjeld («short-term debt») regnes ethvert beløp som skal tilbakebetales innen tolv måneder. Dette inkluderer:

 • Pengemarkedsfond
 • Innskuddsbevis
 • Gjenkjøpsavtaler («Repo-trading»)
 • Lånesertifikater
 • Valutainstrumenter (valutahandel)
 • Bank- og sentralbanklån

body image 1

 

Hva innebærer handel med kortsiktig gjeld? («Trading Short Term Debt»)

Det er to nivåer innen pengemarkedet. På engrosnivå handles det store volumer mellom institusjoner og tradere.

For investorer som ikke karakteriseres som profesjonelle inkluderer det kjøp av pengemarkedsfond og pengemarkedskontoer åpnet av en bankkunde.

Å handle i kortsiktig gjeld er så å kjøpe opp gjeldsposter innad i dette markedet.

Brukere av pengemarked

Det er flere ulike aktører på pengemarkedet, felles for dem er derimot at det som regel er større institusjoner. Disse har som regel en, eller flere, drivende faktorer for å delta på markedet slik som å få en ekstra avkastning på overskuddslikviditet, eller demme opp for korttids-hull i balansen, eller kontoen.

Det er viktig å merke seg at det ikke kun er avkastning på investering som driver aktører til å gå inn i dette markedet.

La oss se trinnvis på noen aktører du vil møte på:

 • Nasjonalstater og regjeringer

Du vil finne disse på pengemarkedet for å holde finansmarkedene så stabile som mulig, de kan og gå inn i pengemarkedet for å finne investorer dersom det er behov for kortsiktig forbedring av valuta – eller kontantstrøm.

 • Bedrifter

Ettersom moderne bedrifter er mangesidige og opererer med relativt strenge budsjett finner de også noen ganger behov for å forbedre kontantstrøm.

 • Banker

Ulike former for bankinstitusjoner kan benytte seg av pengemarkedet for å få en bedre avkastning enn gitt av sentralbanken.

 • Sentralbanker

Disse bankene på sin side fungerer som investorer i pengemarkedet for å holde finansmarkedene stabile.

Hva er «Repo markedet»?

Repo er rett og slett gjenkjøpsavtaler, og handelen rundt repo-produkter er knyttet til investeringsbanker. I siste instans går det ut på å påvirke likviditetsforholdene.

Fordeler ved å benytte seg av et pengemarked?

Det å holde på en overskuddslikviditet medfører en «alternativkostnad». Dette kan lett løses ved å heller sette penger inn på sparekonto og benytte seg av å investere og handle kortsiktig og slik oppnå en bedre avkastning på det som ellers kunne vært en tapt mulighet.

Hvorfor långivere deltar i pengemarkedet

Som andre institusjoner deltar også kredittforetak og långivere i pengemarkedet for å låne eller plassere midler over korte perioder.

Hvorfor låntakere deltar i pengemarkedet

Det er mulig for banker i pengemarkedet å låne av hverandre over korte tidsrom, og med øyeblikkelige overføringer. Andre grunner er særlig repo-avtaler, der en ved å låne og via trading ender med å gå i 0, eller til og med kan oppleve noe verdistigning. I summarum er igjen også for låntakere det samme som for långivere at en ved å delta på pengemarkedet kan oppnå kjappe lån og plassere midler der over korte perioder.

Sammenligning av renter

Ved å se på eksemplet USA sitt pengemarked fra aug. 2020 til aug. 2021 ser en hvor stabilt pengemarkedet er:

Fra https://www.economy.com/united-states/money-market-rate

Hvordan investorer kan gå inn i pengemarkedet

En investor som ønsker å senke risiko kan med letthet legge til en av de mange ulike verdiobjektene vi skal se på nå i sin portefølje. Slik at vedkommende kan komme seg inn på dette markedet og dra fordel av en noe bedre avkastning.

 • Verdipapirfond

Dette er en kollektiv investering der flere går sammen om å plassere midler i verdipapirmarkedet. Investoren blir så en andelseier.

 • Aksjer og obligasjoner

Ved å kjøpe aksjer blir du deleier av et selskap, mens obligasjoner er å låne ut penger til et selskap. Begge to er typiske innganger til å delta i pengemarkedet for investorer.

 • Pengemarkedsfond

«Money Market Fund» – dette er et rentefond som kjøper rentepapirer med kort levetid.

 • Depositumssertifikat

Certificates of Deposit (CD) er vidtspennende og de fleste faller utenom pengemarkedet. Noen har derimot en varighet på 3 til 6 måneder, og fordelen med å investere i en CD er at her får man en fast rente.

 • Konto i et Money Market

Man kan også sette opp en pengemarkedskonto, også kjent som en høyrente-sparekonto.

 • Noe kjedelig, men viktig?

Som i all trading og markedsaktivitet er det viktig å ha en formening om risiko og gevinst. Det er fare for inflasjon, tap av kreditt og fall i renter. På den andre siden er pengemarkedet en god, og oftest trygg, vei for kjappe lån og verdiskapning for å holde likviditeten ved like.

 • Hvorfor deltar individuelle investorer i pengemarkedet?

Disse aktørene er inne i pengemarkedet, som en del av en voksende trend, for å kjøpe – selge og presse priser på individuelle selskap.

Hva du trenger å vite om pengemarkedet

Pengemarkedet påvirker det generelle internasjonale finansmarkedet med sine små press og lån. Ved at statlige aktører er inne så er faktisk gjerne dine sparepenger allerede bundet opp i dette. Og de viktigste instrumentene peker tilbake til på hva som er pengemarkedets hovedformål, nemlig å binde sammen aktører som har midlertidige ledige midler og andre som har kortsiktige finansieringsbehov.

En mulig ledende indikator

Ettersom pengemarkedet da hjelper for kortsiktige finansieringsbehov kan en her følge utviklingen i ulike markeder og internasjonal handel som helhet.

Du har sannsynlig allerede midler knyttet i det, kanskje uten å vite det

Som nevnt, mest sannsynlig er deler av dine sparepenger alt satt inn i pengemarkedet. Dette ved regjering og bankers kortsiktige handling på dette markedet.

Hvorfor fluktuerer pengemarkedets renter?

Dette er en helt normal bieffekt av valutaers og overskuddskapitals små inflasjoner og endringer over tid. Men som vi så over så er markedet over relativt stabilt.

body image 2-money market vs capital market

 

Hva er kapitalmarked («Capital Market»)?

Kapitalmarkedet, «Capital Market», dekker over et vidt spekter av markeder hvor finansobligasjoner og mer kjøpes og selges. Dette er markeder der en får mulighet for bl.a. å investere overskuddskapital over lengre tidshorisonter.

Igjen tar vi noen punkter nedover som er rådende for kapitalmarkedet:

Hva er langsiktig gjeld?

Dette er enhver avtale mellom låntaker og -giver som har varighet utover 12 måneder. (På engelsk «Long-term debt».)

Eksempler på kapitalmarked fra den ekte verden

Det er utallige kapitalmarkeder og seksjoner hvor investorer gjør sine avtaler og handler, samt flere er åpne til publikum og noen er private. Disse er alle spredt utover verden i ulike finanssentre slik som Nasdaq, og New York Stock Exchange. Disse spesialistbørsene er der for å håndtere og regulere.

Hvem bruker kapitalmarkedet?

Igjen, det er flere ulike aktører inne på Capital Market – kapitalmarkedet, slik som:

 • Regjeringer

Du vil finne regjeringer på kapitalmarkedet. Oftest med formålet å investere i kommersielle prosjekter for å danne seg en bedre avkastning på overskuddslikviditet. Videre, og mer normalt, er at ulike regjeringer søker investeringer via government bonds – obligasjoner knyttet til staten.

 • Banker

I kapitalmarkedet vil en ofte møte investeringsbanker. Disse har egne spesialistteam.

 • Bedrifter

Dette er en type aktører som kan befinne seg på begge sider av markedet. Dette både ved å investere i aksjer og obligasjoner i andre selskaper, samt også utstede egen aksjekapital eller gjeld.

 • Institusjonelle investorer

Det er en egen, og større bransje, for profesjonelle investorer og managere i kapitalmarkedet. Disse er på markedet for å utnytte potensialet for god avkastning, og handler med en rekke ulike former for investeringsobjekter.

 • Individuelle og institusjonelle investorer

Som vi forstår så er det både individer og institusjoner inne på kapitalmarkedet. Slik som de nevnte banker, bedrifter og profesjonelle investorer.

 • Primær- og sekundærmarkeder

Kapitalmarkedet deles opp i det primære og det sekundære markedet.

På primærmarkedet («primary capital market») hentes ny kapital via aksjer og obligasjoner og selges til investorer. Disse blir så igjen omsatt mellom de ulike aktørene på sekundærmarkedet.

Eller, med andre ord: Først selges aksjer og obligasjoner ut til markedet. Deretter så handles det med disse seg imellom innad på sekundærmarkedet.

Hva er fordelene med å bruke kapitalmarkedet?

Kapitalmarkedet gir mulighet for de ulike involverte parter å yte hverandre hjelp. Dette er til fordel for både investorer samt økonomi og avkastning på markedet som helhet.

Hvorfor långivere og låntakere deltar i kapitalmarkedet

Kapitalmarkedet er gjenstand for kapitalplasseringer og omsetning av langsiktige investeringer. For begge parter tilbyr dette en gjensidig trygghet i å sikre seg avkastning på lån og innskudd.

Aksjer i kapitalmarkedene

Av omsetningsgjenstander så er det naturlig å finne også aksjer på kapitalmarkedet, da en her kan omsette i verdipapir av alle slag.

Obligasjoner i kapitalmarkedene

Det er mulig for selskap å utstede obligasjoner i kapitalmarkedet. Disse kommer med en fast avkastning, men er for selskapenes side farlig ved å sverte selskapets kredittscore – ettersom det jo er et lån.

Hvordan kan investorer få tilgang til kapitalmarkedet

Det er flere metoder for å komme seg inn på og å finne en fortjeneste på kapitalmarkedet.

 • Nettbaserte meglere

For den enkelte er online meglere den beste veien. Hos eToro kan du med letthet prøve selv, og danne oversikt.

 • Aksjemarkeder

Skjønt aksjemarkedet er et eget marked kan en herfra dra nytte av kunnskap og benytte denne også på kapitalmarkedet.

 • Obligasjonsmarkeder

Det samme gjelder for obligasjoner, som med letthet kjøpes opp via meglere som eToro.

 • ETFer

Exchange-traded fund (ETF) er en særegen kategori som du kan lese mer om her og som er lett å håndtere med de rette verktøyene.

 • Krypto

Som for ETF har også krypto sitt marked, og vi anbefaler deg å lese deg opp her.

 • Copy Trading

Dette er en fantastisk løsning, og er hvor sosiale tradingportaler som eToro glimrer ved å la deg kopiere og slik lære av andre investorer på markedet. Faktisk var eToro først ute med å tilby denne kombinasjonen av trading og sosiale læringsaspekt, og er ledende på å tilby denne gode formen for trading.

Administrasjon av din kapitalmarkedsportefølje

Det er flere ulike verktøy på nett for å administrere en portefølje. Meld deg inn hos eToro for å se et godt eksempel på oversiktlige sider for å både handle og administrere.

Hva du trenger å vite om kapitalmarkedet

Oppsummert ser vi at kapitalmarkedet eksisterer for å omsette ulike typer verdipapir med mer langsiktig avkastning. Akkurat som pengemarkedet så påvirker dette markedet deg også, selv om du ikke deltar aktivt.

Du har sannsynligvis midler bundet opp i kapitalmarkedet, uten å vite det

Igjen, som for pengemarkedet så er nok mye av dine midler knyttet opp i finansielle institusjoners handel på kapitalmarkedet. Være seg sparepenger i banken, eller boliglån så påvirkes din økonomiske situasjon av kapitalmarkedet.

Inverterte obligasjonsrenter

Et siste ord må gis om «inverted yield curves» som kan særlig oppstå med obligasjoner. Dette er rett og slett en henvisning til avkastningskurven av lang – og kortsiktige investeringsobjekter. Der en invertert rente betyr at den kortsiktige avkastningen er høyere enn den langsiktige.

body image 3-money market vs capital market

 

Pengemarked i forhold til kapitalmarked – konklusjon

Det er en del likheter og gråsoner mellom de to formene for marked, naturlig nok da begge to går ut på å overføre kapital fra investorer til selskaper. Det som derfor må gjøres er å sette seg opp en formening om hvilken form for dette som passer deg best. Ønsker du kortsiktig, eller langsiktig? Eller hva med risiko mot potensiell avkastning?

Pengemarkedet   Kapitalmarkedet
Under 12 md. varighet på investering.

«Short-term debt»

Over 12 md. varighet på investering.

«Long-term debt».

Benyttede finansielle instrumenter inkluderer blant annet:

 • Pengemarkedsfond
 • Innskuddsbevis
 • Gjenkjøpsavtaler (Repo-trading)
 • Lånesertifikater
 • Valutahandel
 • Bank- og sentralbanklån
Benyttede finansielle instrumenter inkluderer blant annet:

 • Aksjer og obligasjoner
 • Kryptovaluta
 • ETF
Aktører inkluderer

 • Regjeringer
 • Banker
 • Investeringsbanker
 • Hedgefond
 • «Repo markedet»
 • Sentralbanker
Aktører inkluderer:

 • Regjeringer
 • Banker
 • Bedrifter
 • Institusjonelle investorer
 • Individuelle investorer
Mindre formelt. Mange avtaler aksjonærene seg imellom. Mer formelt. Og flere av avtalene baserer seg rundt børs.
Lav risiko – avkastning Middels til høy risiko – avkastning

 

Ønsker du å delta i markedene mer aktivt selv? Med eToro er du kjapt i gang med å forvalte og trade på de store markedene, i trygghet om å kunne kopiere andre. Bli med i dag, og se selv!


Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.