Regulering og lisens

eToros meglertjenester leveres av:

eToro (Europe) Ltd., et registrert investeringsselskap på Kypros (CIF – Cypriot Investment Firm). Selskapets registreringsnummer er HE200585. eToro Europe er regulert av Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) med lisensnummer 109/10

I Storbritannia er eToro (UK) Ltd. (organisasjonsnummer 7973792) («eToro UK») autorisert og regulert av Financial Conduct Authority (FCA) med firmareferansenummer 583263.

eToro Europe og eToro UK Ltd. drives begge under og i samsvar med direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID).

I Australia leveres finansielle tjenester og produkter fra eToro AUS Capital Pty Ltd. («eToro Australia») ABN 66 612 791 803. eToro Australia er innehaver av en australsk lisens for finansielle tjenester (AFSL) 491139 utstedt av Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Med forbehold om det finansproduktet du velger, kan eToro Australia være enten den viktigste og dermed utsteder av finansproduktet eller alternativt fungere som din agent. Hvis du ønsker mer informasjon om de finansielle tjenestene og instrumentene eToro UK har lisens til å tilby, kan du klikke her.

Sette inn penger på kontoen din

Hvordan foreta uttak fra din eToro-konto

Vilkår for klagebehandling

Markedenes åpningstider og gebyrer

Giring og margin

eToros vilkår for informasjonskapsler

eToros personvernvilkår for sosial trading

Risikobeskrivelse

Vilkår

eToro og meglere

Vilkårene du godkjente ved registrering, fastsetter hvilken enhet og forskrift som gjelder for deg. Denne informasjonen finner du også i innstillingene for kontoen din.

MiFID (Direktiv om markeder i finansielle instrumenter) er en EU-lov som sørger for harmoniserte forskrifter for investeringstjenester i hele EØS. Hovedformålene med direktivet er å øke konkurransen og kundenes beskyttelse innen investeringstjenester. Aktivitetene og tjenestene til både eToro UK og eToro Europe oppfyller kravene i MiFID. All dokumentasjon og alle prosedyrer er i samsvar med MiFID-reglene.

eToro (Europa) Ltd.

eToro (Europe) Ltd. (eToro Europe) har hovedkontor på 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Kypros og har lisens til å tilby investeringstjenester i form av mottak og overføring av ordre i sammenheng med en eller flere finansielle instrumenter, utførelse av ordre på vegne av kunder, handel med egen konto i ett eller flere finansinstrumenter og porteføljeforvaltning. Som støttende tjeneste har selskapet også lisens til å oppbevare og administrere finansielle instrumenter, derunder depottjenester og relaterte tjenester. eToro Europe handler med deg enten som fullmektig eller som en agent. Når vi opptrer som agent, vil vi bruke en annen utførende megler, derunder en uavhengig tredjepart, til å utføre kundenes ordre.

Hvis du ønsker mer informasjon om tjenestene og instrumentene som eToro Europe har lisens til å tilby, kan du klikke her for å lese om Støttetjenester og Investeringstjenester.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK har hovedkontor og forretningssted på 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, Storbritannia, og har lisens til å handle eller legge til rette for investeringer som agent eller fullmektig på basis av en tilsvarende hovedstol og oppbevare kunders midler. eToro UK handler med deg og vil bruke en annen utførende megler, inkludert eToro Europe eller en ikke-tilknyttet tredjepart, til å utføre ordre for kundene våre.

Hvis du ønsker fullstendig informasjon om tjenestene og instrumentene eToro UK har lisens til å tilby, kan du klikke her

eToro AUS Capital Limited.

eToro Australia har hovedkontor på Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 Australia, og har lisens til å tilby finanstjenester i ulike finansprodukter, enten som hovedprodukter eller som din agent. Når vi opptrer som agent, vil vi bruke en annen utførende megler, derunder eToro Europe eller en uavhengig tredjepart, til å utføre kundenes ordre. Hvis du ønsker mer informasjon om de finansielle tjenestene og instrumentene eToro Australia har lisens til å tilby, kan du klikke her

eToro Asset Management Limited

GAML har hovedkontor på Level 27, 25 Bligh Street Sydney NSW 2000 Australia, og har lisens til å fungere som en ansvarlig enhet, dvs. at det er autorisert til å drive et registrert forvaltet investeringsprogram under kapittel 5C i Corporation act 2001. Den registrerte planen (eToro Service) ARSN 637 489 466 drives av eToro AM og markedsføres av eToro Australia. Investeringer i finansprodukter via et forvaltet investeringsprodukt fører ikke til direkte eierskap i de underliggende aktivaene. Den styrte investeringsplanen har juridisk eierskap, og investoren har fordelaktig eierskap, det vil si at aksjene holdes på dine vegne. Når du utfører transaksjoner, vil eToro AM bruke en annen utførende megler, inkludert eToro Europe eller en uavhengig tredjepart.

Copy Trading (for personer som ikke bor i USA)

CopyTrading™ er en funksjon der du gir oss i instruks å automatisk opprette en ordre for din konto, basert på ditt valg av handler utført av en annen eToro-bruker («den ledende traderen»). Funksjonen CopyTrading™ leveres av eToro Europe (og tilbys deg av den lokale lisensierte eToro-leverandøren hvis den lokale leverandøren ikke er eToro Europe). Før du kan bruke CopyTrading-funksjonen, vurderer eToro Europe produktets egnethet for deg basert på informasjon du oppgir. Dette kan føre til begrensninger på CopyTrading™-aktiviteter eller at produktet blokkeres helt. Tilgang til CopyTrading™ er under alle forhold ikke en garanti eller et løfte om at eToro-enheten har gitt deg råd om at produktet passer for deg. Vi gir heller ingen godkjenning eller støtte til den ledende traderen du eventuelt velger å kopiere. Vennligst se de fullstendige tilgangsvilkårene.

Gjeldende lov

Europa
STORBRITANNIA eToro (UK) Ltd. er regulert av Financial Conduct Authority (FCA) og har lisens fra FCA til å tilby tjenestene sine i stater som er medlem av EØS. Hvis du vil se en detaljert liste over land og tillatelser, kan du klikke her.
KYPROS eToro (Europe) Ltd. er regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) og har lisens fra CySEC til å tilby tjenestene sine i stater som er medlem av EØS og stater utenfor EØS.
NEDERLAND eToro (Europe) Ltd er registrert hos De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) som leverandør av kryptotjenester. DNB håndterer samsvar for eToro (Europe) Ltd med forebyggelse av hvitvasking og finansieringsloven for penger og sanksjoner 197. eToro (Europe) Ltd er ikke underlagt tilsyn av DNB eller forretningsovervåkning av AFM. Dette betyr at for kryptotjenester er det ingen tilsyn med økonomiske krav eller forretningsrisiko, og det finnes ingen spesifikk økonomisk forbrukerbeskyttelse.
USA
USA eToro USA LLC er registrert i FinCEN-registeret som en forretning innen finanstjenester.

eToro USA Securities Inc er medlem av FINRA (www.finra.org) og SIPC (www.SIPC.org).

Australia
Australia eToro AUS Capital Limited er regulert av Australian Securities & Investments Commission (ASIC), Australian Financial Services Licence number 491139.
Seychelles
Seychelles eToro (Seychelles) Ltd.
eToro Seychelles, med registrert kontor og hovedkontor på eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychelles, er lisensiert til å handle med verdipapirer, enten som agent eller oppdragsgiver. Når eToro Seychelles handler med deg som agent, benyttes en annen utførende megler, inkludert eToro Europe eller en ikke-tilknyttet tredjepart, for å utføre kundeordrene.

Opplysninger om reguleringer

Kategorisering av kunder

MiFID-direktivet (Direktiv om markeder i finansielle instrumenter) krever at kunder kategoriseres som ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. eToro Europe og eToro UK kategoriserer alle kunder som ikke-profesjonelle kunder når de oppretter en tradingkonto, noe som gir dem den høyeste graden av beskyttelse (derunder tilgang til kompensasjonsfond for investorer, beste utførelse, beskyttelse av kundemidler osv.). Du har lov til å be om endring av kategori. Dette skal meddeles skriftlig til enten eToro Europe eller eToro UK, som kan plassere deg i en ny kategori i henhold til spesifikasjonene, betingelsene og prosedyrene i MiFID. En «Ikke-profesjonell kunde» er en kunde som verken er en profesjonell kunde eller en kvalifisert motpart. En kvalifisert motpart er en profesjonell kunde eller juridisk person som tilbyr investeringstjenester som omfatter enten mottak og overføring av ordre eller utførelse av ordre. Kunder i denne kategorien har den laveste graden av beskyttelse. En profesjonell kunde er en kunde som har nødvendige erfaringen, kunnskapen og ekspertisen til å foreta sine egne investeringsvalg og er i stand til å vurdere alle risikoene disse medfører. De må også oppfylle følgende kriterier: A. Kundekategorier som kan regnes som profesjonelle: Følgende skal regnes som profesjonelle i forhold til alle investeringstjenester, investeringsaktiviteter og finansielle instrumenter:

 1. Enheter som må ha autorisasjon eller reguleres for å operere i finansmarkedene. Listen nedenfor skal forstås som å omfatte alle autoriserte enheter som utfører de aktivitetene som er typisk for de nevnte enhetene: enheter autorisert av en medlemsstat under et EU-direktiv, enheter autorisert eller regulert av en medlemsstat uten henvisning til et slik direktiv og enheter autorisert og regulert av en stat som ikke er EU-medlem
  1. Kredittinstitusjoner;
  2. Registrerte investeringsselskaper;
  3. Andre autoriserte eller regulerte finansintitusjoner;
  4. Forsikringsselskaper;
  5. Kollektive investeringsordninger eller selskaper som forvalter slike ordninger;
  6. Pensjonsfond og selskaper som forvalter slike fond;
  7. Forhandlere av råvarer og råvarederivater;
  8. Andre institusjonelle investorer.
  9. Lokale
 2. Store foretak som oppfyller to av de følgende størrelseskravene på en proporsjonal basis:
  1. samlet balanse på minst: 20 000 000 euro
  2. nettoomsetning på minst: 40 000 000 euro
  3. egenkapital på minst 2 000 000 euro
 3. Nasjonale og regionale regjeringer, offentlige enheter som forvalter offentlig gjeld, sentralbanker, internasjonale og overnasjonale institusjoner, deriblant Verdensbanken, IMF, Den europeiske sentralbanken, Den europeiske investeringsbanken og andre lignende internasjonale organisasjoner.
 4. Andre institusjonelle investorer som har som hovedaktivitet å investere i finansielle instrumenter, derunder enheter som utfører verdipapirisering eller andre finansielle transaksjoner. De må imidlertid ha muligheten til å be om ikke-profesjonell behandling, og eToro Europe/eToro UK kan samtykke til å levere en høyere grad av beskyttelse.
 5. Det er kundens ansvar, siden denne regnes som en profesjonell kunde, å be om en høyere beskyttelsesgrad når den ikke anser seg i stand til å vurdere eller administrere de involverte risikoene. En slik høyere beskyttelsesgrad vil tilbys når en kunde som regnes som profesjonell inngår en skriftlig avtale med eToro Europe/eToro UK om at den ikke skal behandles som profesjonell i forbindelse med det gjeldende forretningsregelverket.

Β. Kunder som kan behandles som profesjonelle ved forespørsel: Kunder andre enn de som er nevnt ovenfor, derunder enheter innen offentlig sektor og individuelle privatinvestorer, kan også tillates å frasi seg noen av beskyttelsene som tilbys av forretningsregelverket til eToro Eurpope/eToro UK. Både eToro Europe og eToro UK tillates derfor å behandle enhver av de ovennevnte kundene som profesjonelle, såfremt de relevante kriteriene og prosedyrene oppfylles. Dette innebærer at kunden er i stand til å gjøre sine egne investeringsvalg og forstår risikoene de innebærer (egnethetstest). Selskapet forbeholder seg retten til å avslå de ovennevnte forespørslene om ulik kategorisering. Forespørsler om mer informasjon og omkategorisering skal sendes til

https://www.etoro.com/nb-no/customer-service/

Vilkår for beste utførelse og ordrebehandling


 

Prosedyre for klagebehandling

Vilkår for interessekonflikter

Kompensasjonsfond for investorer

Financial Services Compensation Scheme

eToro UK Ltd. (“eToro UK”) is covered by the Financial Services Compensation Scheme (“ FSCS”), the United Kingdom’s compensation scheme.

The FSCS is the UK’s compensation fund of last resort for customers of UK Financial Conduct Authority (“FCA”) authorized and regulated financial services firms. If in the unlikely event eToro UK ceases trading/enters insolvency and in the event that there is a shortfall in client money and/or customer assets, the FSCS may be able to pay compensation to eToro UK’s customers.

Any money deposited with or assets held by eToro UK will be treated as investments for the purposes of the FSCS. Accordingly, the maximum amount of compensation per person is £85,000.

For any further information regarding the FSCS, please go to: www.fscs.org.uk/

Investor Compensation Fund

Subject to the provisions of the Directive, the Cyprus Investor Compensation Fund (“ICF”) gives investment protection coverage of up to €20,000 for claims against products and services authorized under the eToro (Europe) Ltd (“eToro Europe”).

The Fund shall initiate the compensation payment procedure when the Commission or a Court of the Republic, has made a ruling that eToro Europe appears that is unable to meet its obligations arising out of investors’ claims.

The procedure of invitation to submit applications: the Fund shall publish as soon as possible in at least two national newspapers, an invitation to submit applications for compensation, designating the procedure for the submission.

For any further information regarding the ICF, please go to:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Which Compensation Schemes apply to me and when?

Please refer to the tables below for details of which compensation schemes apply to which clients and for which products and services.

Nøkkelinformasjonsdokumenter (eToro Europe)

Vilkår om bekjempelse av hvitvasking

Både Storbritannia og Kypros har innført tilpasset lovgivning, forskrifter og andre tiltak ved å opprette passende mekanismer for å forhindre og bekjempe hvitvasking, finansiering av terrorisme og økonomisk kriminalitet. Begge landene har også forpliktet seg til å følge alle kravene som stilles av internasjonale avtaler og standarder på dette området, spesielt de som stammer fra direktivene fra Den europeiske union. Lovverket i Storbritannia og Kypros har blitt harmonisert gjennom Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (Direktiv 2005/60/EC). Som regulerte selskaper er både eToro Europe og eToro UK forpliktet til å følge de gjeldende forskriftene og sørge for å gjennomføre de nødvendige tiltak for å bekjempe hvitvasking, finansiering av terrorisme og økonomisk kriminalitet.

Kapitaldekning

I henhold til gjeldende forskrifter må både eToro Europe og eToro UK ha en egenkapital som til alle tider oppfyller minimumskravet for egenkapitalandel i European Capital Requirements Regulation. Et investeringsselskap må ha forsvarlige, effektive og fullstendige strategier og prosesser for å på kontinuerlig basis vurdere og opprettholde beløpene, typene og fordelingen av intern kapital som de regner som tilstrekkelig for å dekke gradene og typene av risiko de kan bli eksponert for. Disse strategiene og prosessene må revideres internt med jevne mellomrom for å sikre at de fortsatt er dekkende og i proporsjon til selskapets aktiviteter og deres art, skala og kompleksitet.

Beskyttelse av kundens aktiva

Vi holder våre kunders midler og aktiva på adskilte kontoer, slik at kundenes midler og aktiva er separert fra våre egne midler. Denne delingen av kontoer overvåkes både internt og eksternt. Vi benytter kun betalingsinstitusjoner og betalingsleverandører med et godt omdømme.

Kapitaldekningsrapport

RTS 28 rapport

Visste du? 

at eToro fokuserer på å gjøre trading på nettet enkelt og trygt. Lær om eToros internasjonale meglere og forskrifter.