Stocks-00001.HK-CK Hutchison Holdings Ltd

00001.HK CK Hutchison Holdings Ltd

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của CK Hutchison Holdings Ltd decreased tính đến 6.53% và có tổng là 262.50B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.54% đến 43.40B. Tài sản ròng increased tính đến 1.73% đến 642.75B và EPS increased từ 8.70 đến 9.57.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư