Stocks-00763.HK-ZTE Corp

00763.HK ZTE Corp

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của ZTE Corp increased tính đến 3.50% và có tổng là 141.88B. Thu nhập ròng increased tính đến 6.85% đến 9.06B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 66.85B và EPS decreased từ N/A đến 1.98.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư