Stocks-01113.HK-CK Asset Holdings Ltd

01113.HK CK Asset Holdings Ltd

40.74 0.25 (0.62%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của CK Asset Holdings Ltd decreased tính đến 13.84% và có tổng là 57.05B. Thu nhập ròng decreased tính đến 8.21% đến 19.54B. Tài sản ròng increased tính đến 1.96% đến 385.78B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
01113.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
53.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
39.91%
Biên Hoạt động
30.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.89%