Stocks-02269.HK-Wuxi Biologics Cayman Inc

02269.HK Wuxi Biologics Cayman Inc

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Wuxi Biologics Cayman Inc increased tính đến 43.17% và có tổng là 17.76B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.12% đến 5.29B. Tài sản ròng increased tính đến 1.62% đến 40.66B và EPS increased từ 0.92 đến 1.17.
02269.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
41.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
29.36%
Biên Hoạt động
25.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.96%