Stocks-03333.HK-China Evergrande Group

03333.HK China Evergrande Group

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của China Evergrande Group decreased tính đến 12.40% và có tổng là 267.62B. Thu nhập ròng increased tính đến 82.31% đến -146.31B. Tài sản ròng decreased tính đến 16.40% đến -669.00B và EPS increased từ -43.39 đến -9.33.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư