Stocks-1398.HK-Industrial And Commercial Bank of China

1398.HK Industrial And Commercial Bank of China

3.7943 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Industrial And Commercial Bank of China giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.37T
Phạm vi trong ngày
3.7643
-
3.8043
Phạm vi 52 tuần
3.3450
-
4.7129
Khối lượng (3 tháng)
199.97M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
3.39
Doanh thu
1.73T
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
48
Thấp
Ngành 
Trung bình 50 
60
Môi trường
60
Xã hội
35
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh