Stocks-3328.HK-Bank of Communications

3328.HK Bank of Communications

4.8627 -0.0399 (-0.81%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2022, doanh thu của Bank of Communications decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 10.88% đến 27.36B. Tài sản ròng decreased tính đến 2.98% đến 977.03B và EPS increased từ 0.33 đến 0.37.
3328.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
16.83%
Biên Hoạt động
18.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.37%