Stocks-3988.HK-Bank of China

3988.HK Bank of China

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Bank of China decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 0.80% đến 276.19B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.09% đến 2,602.08B và EPS increased từ 0.84 đến 0.85.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư