Stocks-A-Agilent Technologies Inc

A Agilent Technologies Inc

135.86 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2023: Doanh thu của Agilent Technologies Inc decreased tính đến 0.22% và có tổng là 6.83B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.12% đến 1.24B. Tài sản ròng increased tính đến 10.51% đến 5.85B và EPS increased từ 4.18 đến 4.19.
A- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.65%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.96%
Biên Hoạt động
24.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.12%