Stocks-AAP-Advance Auto Parts Inc

AAP Advance Auto Parts Inc

119.79 1.11 (0.94%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Advance Auto Parts Inc decreased tính đến 6.35% và có tổng là 2.47B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.86% đến 106.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.39% đến 2.68B và EPS decreased từ 1.84 đến 1.79.
AAP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.88%
Biên Hoạt động
6.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.41%