Stocks-ABBN.ZU-ABB LTD

ABBN.ZU ABB LTD

37.52 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của ABB LTD increased tính đến 3.01% và có tổng là 28.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 37.30% đến 3.46B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.24 đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư