Stocks-ABG-Asbury Automotive Group Inc

ABG Asbury Automotive Group Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Asbury Automotive Group Inc increased tính đến 56.88% và có tổng là 15.43B. Thu nhập ròng increased tính đến 87.32% đến 997.30M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 26.49 đến 44.61.
ABG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.50%
Biên Hoạt động
7.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.75%