Stocks-ABI.BR-Anheuser Busch InBev

ABI.BR Anheuser Busch InBev

57.320 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Anheuser Busch InBev increased tính đến 19.68% và có tổng là 54.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 39.74% đến 7.23B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 78.97B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư