Stocks-ACM-AECOM

ACM AECOM

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của AECOM increased tính đến 9.36% và có tổng là 14.38B. Thu nhập ròng decreased tính đến 62.05% đến 157.35M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.18 đến 0.39.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư