Stocks-ADNT-Adient plc

ADNT Adient plc

38.18 -0.22 (-0.57%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của Adient plc increased tính đến 3.22% và có tổng là 14.12B. Thu nhập ròng decreased tính đến 103.36% đến -40.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 18.19% đến 2.42B và EPS decreased từ 11.58 đến -1.26.
ADNT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.94%
Biên Hoạt động
3.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-6.42%