Stocks-AEE-Ameren Corp

AEE Ameren Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ameren Corp increased tính đến 24.44% và có tổng là 7.96B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.44% đến 1.08B. Tài sản ròng increased tính đến 8.22% đến 10.64B và EPS increased từ 3.84 đến 4.14.
AEE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.39%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.51%
Biên Hoạt động
19.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.53%