Stocks-AGNC-AGNC Investment Corp

AGNC AGNC Investment Corp

10.05 0.12 (1.26%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của AGNC Investment Corp increased tính đến 36.87% và có tổng là 3.30B. Thu nhập ròng decreased tính đến 258.88% đến -1.19B. Tài sản ròng decreased tính đến 23.53% đến 7.87B và EPS decreased từ 1.22 đến -2.41.
AGNC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
100.00%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.54%
Biên Hoạt động
92.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.82%