Stocks-ALSN-Allison Transmission Holdings Inc

ALSN Allison Transmission Holdings Inc

54.49 0.24 (0.44%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Allison Transmission Holdings Inc increased tính đến 15.28% và có tổng là 2.77B. Thu nhập ròng increased tính đến 20.14% đến 531.00M. Tài sản ròng increased tính đến 37.85% đến 874.00M và EPS increased từ 4.13 đến 5.53.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư