Stocks-AML.L-Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

AML.L Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC increased tính đến 26.13% và có tổng là 1.38B. Thu nhập ròng decreased tính đến 178.76% đến -527.70M. Tài sản ròng increased tính đến 16.97% đến 772.50M và EPS increased từ -1.66 đến -1.24.
AML.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
10.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
-34.30%
Biên Hoạt động
-8.69%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-17.61%