Stocks-AMT-American Tower Corp

AMT American Tower Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của American Tower Corp increased tính đến 14.47% và có tổng là 10.71B. Thu nhập ròng decreased tính đến 33.92% đến 1.70B. Tài sản ròng increased tính đến 36.81% đến 12.41B và EPS decreased từ 5.66 đến 3.82.
AMT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.46%
Biên Hoạt động
32.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.69%