Stocks-AMZN-Amazon.com Inc

AMZN Amazon.com Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Amazon.com Inc increased tính đến 11.83% và có tổng là 574.79B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,217.74% đến 30.43B. Tài sản ròng increased tính đến 38.23% đến 201.88B và EPS increased từ -0.27 đến 2.90.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư