Stocks-AMZN-Amazon.com Inc

AMZN Amazon.com Inc

120.58 -1.08 (-0.89%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2023, doanh thu của Amazon.com Inc decreased tính đến 14.64% và có tổng là 127.36B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,041.01% đến 3.17B. Tài sản ròng increased tính đến 5.81% đến 154.53B và EPS increased từ 0.03 đến 0.31.
AMZN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.73%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.11%
Biên Hoạt động
2.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.10%