Stocks-ANDE-Andersons Inc

ANDE Andersons Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Andersons Inc increased tính đến 37.37% và có tổng là 17.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 17.80% đến 154.95M. Tài sản ròng increased tính đến 9.33% đến 1.43B và EPS increased từ 3.07 đến 3.81.
ANDE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
5.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.44%
Biên Hoạt động
2.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.49%