Stocks-APA-APA Corporation

APA APA Corporation

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của APA Corporation increased tính đến 38.70% và có tổng là 11.08B. Thu nhập ròng increased tính đến 210.89% đến 4.08B. Tài sản ròng increased tính đến 27,000.00% đến 1.35B và EPS increased từ 2.59 đến 11.02.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư