Stocks-ASAN-Asana

ASAN Asana

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Asana increased tính đến 44.60% và có tổng là 547.21M. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.42% đến -407.77M. Tài sản ròng increased tính đến 74.93% đến 356.57M và EPS decreased từ -1.63 đến -2.04.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư