Stocks-ATHM.CH-Autohome-ADR

ATHM.CH Autohome-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Autohome-ADR decreased tính đến 1.63% và có tổng là 1.01B. Thu nhập ròng increased tính đến 0.05% đến 263.96M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.65% đến 3.55B và EPS increased từ 2.15 đến 2.16.
ATHM.CH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
80.33%
Biên Lợi nhuận Ròng
31.84%
Biên Hoạt động
12.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.36%