Stocks-BABA-Alibaba-ADR

BABA Alibaba-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Alibaba-ADR decreased tính đến 4.69% và có tổng là 126.70B. Thu nhập ròng increased tính đến 30.37% đến 9.56B. Tài sản ròng decreased tính đến 4.22% đến 163.42B và EPS increased từ 3.54 đến 4.01.
BABA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.82%
Biên Hoạt động
14.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.29%