Stocks-BAER.ZU-Julius Baer Gruppe AG

BAER.ZU Julius Baer Gruppe AG

46.14 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Julius Baer Gruppe AG decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.22% đến 947.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
BAER.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
21.80%
Biên Hoạt động
11.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.23%