Stocks-BAG.L-A.G. Barr PLC

BAG.L A.G. Barr PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của A.G. Barr PLC increased tính đến 18.24% và có tổng là 317.60M. Thu nhập ròng increased tính đến 21.51% đến 33.90M. Tài sản ròng increased tính đến 8.30% đến 268.80M và EPS increased từ 0.25 đến 0.30.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư