Stocks-BAP-Credicorp Ltd

BAP Credicorp Ltd

124.37 -0.55 (-0.44%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Credicorp Ltd decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 30.93% đến 1.24B. Tài sản ròng increased tính đến 14.67% đến 7.77B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư