Stocks-BAS.DE-BASF SE

BAS.DE BASF SE

45.357 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của BASF SE increased tính đến 11.11% và có tổng là 87.33B. Thu nhập ròng decreased tính đến 106.54% đến -391.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.76% đến 40.92B và EPS decreased từ N/A đến -0.70.
BAS.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.03%
Biên Hoạt động
6.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.58%