Stocks-BBVA.US-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA-ADR

BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA-ADR

7.72 0.11 (1.42%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA-ADR decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 3.58% đến 7.39B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
BBVA.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
10.80%
Biên Hoạt động
36.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.73%