Stocks-BEZ.L-Beazley PLC

BEZ.L Beazley PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Beazley PLC increased tính đến 25.33% và có tổng là 3.03B. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.84% đến 130.54M. Tài sản ròng increased tính đến 35.99% đến 2.14B và EPS decreased từ 0.37 đến 0.21.
BEZ.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
5.33%
Biên Hoạt động
14.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.23%