Stocks-BFAM-Bright Horizons Family Solutions

BFAM Bright Horizons Family Solutions

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Bright Horizons Family Solutions increased tính đến 15.11% và có tổng là 2.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 14.45% đến 80.64M. Tài sản ròng decreased tính đến 8.38% đến 1.08B và EPS increased từ 1.15 đến 1.37.
BFAM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.61%
Biên Hoạt động
5.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.21%