Stocks-BG-Bunge Global S.A.

BG Bunge Global S.A.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Bunge Global S.A. increased tính đến 13.66% và có tổng là 67.23B. Thu nhập ròng decreased tính đến 22.57% đến 1.68B. Tài sản ròng increased tính đến 21.37% đến 9.96B và EPS decreased từ 13.67 đến 10.52.
BG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
6.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.39%
Biên Hoạt động
4.06%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.53%