Stocks-BHF-Brighthouse Financial Inc

BHF Brighthouse Financial Inc

52.37 0.14 (0.27%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Brighthouse Financial Inc increased tính đến 18.64% và có tổng là 8.47B. Thu nhập ròng increased tính đến 109.71% đến 10.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 62.74% đến 6.04B và EPS increased từ -2.33 đến -1.36.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư