Stocks-BHP.L-BHP Group Ltd

BHP.L BHP Group Ltd

2384.42 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của BHP Group Ltd decreased tính đến 8.65% và có tổng là 44.74B. Thu nhập ròng decreased tính đến 29.34% đến 11.91B. Tài sản ròng decreased tính đến 4.94% đến 38.17B và EPS decreased từ 4.58 đến 2.12.
BHP.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
41.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.68%
Biên Hoạt động
41.01%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.92%