Stocks-BHP-BHP Group Ltd ADR

BHP BHP Group Ltd ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của BHP Group Ltd ADR decreased tính đến 17.04% và có tổng là 53.82B. Thu nhập ròng decreased tính đến 35.83% đến 14.32B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.48% đến 48.53B và EPS decreased từ 12.14 đến 5.09.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư