Stocks-BIIB-Biogen Inc

BIIB Biogen Inc

308.88 3.98 (1.31%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2023, doanh thu của Biogen Inc decreased tính đến 8.36% và có tổng là 2.33B. Thu nhập ròng decreased tính đến 29.46% đến 387.60M. Tài sản ròng increased tính đến 2.98% đến 13.79B và EPS decreased từ 3.79 đến 2.67.
BIIB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
70.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
32.54%
Biên Hoạt động
24.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.28%