Stocks-BIM.PA-BioMerieux

BIM.PA BioMerieux

101.85 0 (0%)
Giao dịch

BioMerieux giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
12.03B
Phạm vi trong ngày
100.00
-
101.70
Phạm vi 52 tuần
84.41
-
105.79
Khối lượng (3 tháng)
81.95K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
31.11
Doanh thu
3.7B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
63
Rất cao
Ngành 
Trung bình 48 
74
Môi trường
72
Xã hội
50
Quản trị

Mọi người cũng đã mua