Stocks-BNP.PA-BNP Paribas SA

BNP.PA BNP Paribas SA

55.02 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của BNP Paribas SA decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 31.03% đến 7.78B. Tài sản ròng decreased tính đến 12.19% đến 128.87B và EPS decreased từ N/A đến 8.58.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư