Stocks-BOL.PA-Bollore SA

BOL.PA Bollore SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Bollore SA increased tính đến 4.58% và có tổng là 20.68B. Thu nhập ròng decreased tính đến 117.06% đến -369.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
BOL.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
2.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
-22.60%
Biên Hoạt động
2.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-14.17%