Stocks-BP.US-BP plc ADR

BP.US BP plc ADR

39.04 0.78 (2.04%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của BP plc ADR increased tính đến 53.05% và có tổng là 241.39B. Thu nhập ròng decreased tính đến 115.99% đến -1.36B. Tài sản ròng decreased tính đến 8.24% đến 82.99B và EPS decreased từ 2.24 đến -0.79.
BP.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.16%
Biên Hoạt động
16.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.49%