Stocks-BRK.B-Berkshire Hathaway Inc

BRK.B Berkshire Hathaway Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Berkshire Hathaway Inc decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 125.13% đến -22.82B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến -10.36.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư